Tập ảnh : Lễ tuyên dương, khen thưởng điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu, đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1