Chào mừng đến với cổng thông tin điển tử trường Tiểu học Gia Thượng!
Cập nhật : 7:50 Thứ ba, 23/5/2023
Lượt đọc: 8

Triển khai thu nộp thuế theo mã định danh ID khoản phải nộp

Số/Ký hiệu: 13989/CTT-TTHT
Ngày ban hành: 22/5/2023
Ngày có hiệu lực: 22/5/2023
Người ký: Lương Tường Linh
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
Nội dung:
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC THUẾ QUẬN LONG BIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 13989/CTT-TTHT
V/v triển khai thu nộp thuế theo mã định danh ID khoản phải nộp
Long Biên, ngày 22 tháng 05 năm 2023
     
       
Kính gửi: Các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế trên địa bàn quận Long Biên
 
Căn cứ quy định tại Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14, Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/1/2020 của Chính phủ quy định thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc nhà nước, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 20/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;Thông tư số 80 ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật Quản lý thuế; Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế và các văn bản quy phạm pháp luật thuế hướng dẫn thi hành.
Thực hiện Công văn số 1483/TCT-KK ngày 24/04/2023 của Tổng cục Thuế; Công văn số 31091/CTHN ngày 08/5/2023 của Cục Thuế TP Hà Nội về việc triển khai thu nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp (ID). Tháng 5/2023, Cổng Thông tin điên tử (TTĐT) Tổng cục Thuế sẽ nâng cấp chức năng cho phép Người nộp thuế tra cứu nghĩa vụ thuế, hỗ trợ sắp xếp thứ tự thanh toán theo quy định của Luật Quản lý thuế, lập Giấy nộp tiền vào NSNN theo mã ID khoản nộp. Theo đó, cơ quan thuế sẽ tiếp nhận chứng từ nộp tiền vào NSNN có ID khoản phải nộp, xử lý bù trừ đích danh khoản phải nộp với khoản đã nộp theo ID. Đồng thời, xử lý hồ sơ đề nghị tra soát, điều chỉnh thông tin thu nộp NSNN theo ID.
Để đảm bảo triển khai truyền tải đến các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân trên địa bàn quận Long Biên (sau đây gọi chung là người nộp thuế - NNT) biết việc triển khai thu nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp, mục đích, lợi ích và cách sử dụng mã ID trong nộp thuế, tra soát, điều chỉnh thông tin thu nộp NSNN theo quy định, Chi cục Thuế quận Long Biên hướng dẫn và lưu ý một số nội dung như sau:
I. KHÁI NIỆM, MỤC ĐÍCH CỦA MÃ ĐỊNH DANH KHOẢN PHẢI NỘP
1.1. Khái niệm, mục đích của mã định doanh khoản phải nộp
a. Khái niệm mã định doanh khoản phải nộp
Theo quy định tại Khoản 6, Điều 3, Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính. “Mã định danh khoản phải nộp (ID)” là một dãy các ký tự được tạo trên hệ thống ứng dụng quản lý thuế của ngành thuế, có tính duy nhất cho từng hồ sơ thuế hoặc khoản phải nộp của người nộp thuế.
b. Mục đích của mã định doanh khoản phải nộp
- Quản lý đích danh từng khoản phải nộp của người nộp thuế phát sinh từ các hồ sơ khai thuế, thông báo tính thuế, các quyết định, văn bản về thuế.
- Hỗ trợ người nộp thuế bằng cách cho phép người nộp thuế, các cơ quan nhà nước, tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước (NSNN) tìm kiếm, lựa chọn khoản phải nộp đơn giản, chính xác; giảm tải lượng thông tin phải khai khi lập chứng từ nộp thuế và giảm các sai sót trong quá trình tạo lập chứng từ.
- Cung cấp thông tin tình hình xử lý nghĩa vụ thuế của NNT theo từng mã ID, tối ưu quyền và lợi ích hợp pháp của NNT khi thực hiện nghĩa vụ nộp với NSNN.
- Hỗ trợ xử lý bù trừ nghĩa vụ thuế tại hệ thống ứng dụng quản lý thuế, xác định chính xác tiền chậm nộp của từng khoản phải nộp đến thời điểm nộp thuế.
II. CÁCH SỬ DỤNG MÃ ID TRONG THU, NỘP THUẾ.
2.1.Cách khai thác mã ID khoản phải nộp.
Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, quy tắc sử dụng mã ID khoản phải nộp đối với các thuế, khoản thu khác thuộc NSNN như sau:
- Đối với khoản phải nộp liên quan nghĩa vụ tài chính về đất đai là số thông báo trên Thông báo nộp tiền do cơ quan thuế ban hành.
- Đối với khoản nộp liên quan lệ phí trước bạ phương tiện là mã hồ sơ trên Thông báo nộp tiền do cơ quan thuế ban hành.
- Đối với khoản phải nộp còn lại là dãy số do hệ thống ứng dụng quản lý thuế tạo, có tính duy nhất cho từng khoản phải nộp của NNT.
Tất cả các khoản phải nộp của NNT đã được ghi nhận tại hệ thống các ứng dụng quản lý thuế của cơ quan thuế trước và sau thời điểm triển khai đều được cấp mã ID khoản phải nộp.
NNT có thể khai thác mã ID khoản phải nộp qua các hình thức sau:
- Đối với khoản phải nộp liên quan nghĩa vụ tài chính về đất đai: là số thông báo trên Thông báo nộp tiền do cơ quan thuế ban hành hoặc truy vấn thông tin nghĩa vụ thuế trên Cổng TTĐT Tổng cục Thuế.
- Đối với khoản nộp liên quan lệ phí trước bạ phương tiện: là mã hồ sơ trên Thông báo nộp tiền do cơ quan thuế ban hành hoặc truy vấn thông tin nghĩa vụ thuế trên Cổng TTĐT Tổng cục Thuế.
Riêng đối với khoản phải nộp còn lại: Các khoản phải nộp phát sinh trước thời điểm triển khai thì NNT truy vấn thông tin nghĩa vụ thuế trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
Các khoản phải nộp phát sinh sau thời điểm triển khai thì NNT được cơ quan thuế cung cấp mã ID trên Thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử (Mẫu số 01-2/TB-TĐT) ban hành kèm theo Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính hoặc Thông báo nộp tiền do cơ quan thuế ban hành bằng giấy hoặc điện tử theo mẫu biểu quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2022 của Chính phủ hoặc truy vấn thông tin nghĩa vụ thuế trên Cổng TTĐT Tổng cục Thuế.
2.2. Cách sử dụng mã ID khoản phải nộp
a. Sử dụng mã ID trong nộp thuế:
Trường hợp NNT thực hiện nộp thuế tại Cổng TTĐT Tổng cục Thuế:
- Cổng TTĐT Tổng cục Thuế cho phép NNT truy vấn khoản phải nộp theo mã hồ sơ (đối với khoản phải nộp liên quan nghĩa vụ tài chính về đất đai, lệ phí trước bạ phương tiện) hoặc truy vấn toàn bộ khoản phải nộp của NNT.
- Cổng TTĐT Tổng cục Thuế trả kết quả truy vấn về khoản phải nộp có gắn ID và điền tự động thông tin lên giấy nộp tiền theo ID NNT lựa chọn nộp tiền.
- Trường hợp NNT lựa chọn nhiều ID để lập 1 giấy nộp tiền, nếu đảm bảo các điều kiện thì Cổng TTĐT Tổng cục Thuế hỗ trợ gom ID lên giấy nộp tiền, ID hiển thị trên giấy nộp tiền khác các mã ID riêng lẻ mà NNT lựa chọn.
Với các trường hợp chưa có ID khoản phải nộp, trường hợp tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, tạm nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ thì NNT tích chọn “Tạm nộp” để hệ thống hiển thị giao diện lập giấy nộp tiền. NNT kê khai toàn bộ thông tin trên Giấy nộp tiền vào NSNN để cơ quan thuế có cơ sở ghi nhận, xử lý bù trừ khoản đã nộp của NNT với khoản phải nộp hoặc tra soát thông tin với NNT để hoàn thiện chứng từ.
Trường hợp không tìm thấy khoản phải nộp tương ứng (có thể do các nguyên nhân như: các khoản thuế đã lập và gửi hồ sơ khai thuế nhưng chưa được cơ quan thuế chấp nhận…) hoặc thông tin khoản phải nộp chưa đúng nhưng để đảm bảo thời hạn nộp thuế thì NNT tích chọn “Loại thuế khác” để hệ thống hiển thị giao diện lập giấy nộp tiền. NNT kê khai toàn bộ thông tin trên Giấy nộp tiền vào NSNN để cơ quan thuế có cơ sở ghi nhận, xử lý bù trừ khoản đã nộp với khoản phải nộp hoặc tra soát thông tin với NNT để hoàn thiện chứng từ.
Trường hợp nộp thuế tại Ngân hàng, Kho bạc, Cổng dịch vụ công quốc gia thì NNT cung cấp Thông báo nộp tiền liên quan nghĩa vụ tài chính về đất đai, lệ phí trước bạ phương tiện hoặc ghi cụ thể mã ID trên bảng kê nộp tiền liên quan khoản phải nộp khác hoặc đề nghị Kho bạc Nhà nước, Cổng dịch vụ công Quốc gia, ngân hàng có kết nối với Cổng TTĐT Tổng cục Thuế hỗ trợ truy vấn ID khoản phải nộp tại Cổng TTĐT Tổng cục Thuế để lập giấy nộp tiền vào NSNN.
b. Sử dụng mã ID trong tra soát, điều chỉnh thông tin thu nộp NSNN.
- Cổng TTĐT Tổng cục Thuế cho phép NNT tra cứu toàn bộ tình hình xử lý nghĩa vụ thuế đã được ghi nhận trong hệ thống ứng dụng quản lý thuế.
- Cổng TTĐT Tổng cục Thuế trả kết quả truy vấn về khoản phải nộp, khoản tạm nộp/nộp thừa có gắn ID và điền tự động thông tin lên đề nghị tra soát theo ID NNT lựa chọn.
Để cập nhật các thông tin triển khai của Cơ quan Thuế, cá nhân có thể truy cập
* Website: http://hanoi.gdt.gov.vn
* Youtube: https://youtu.be/p5TtgGMY894https;//bom.so/f16fzf
*Fanpage:https://www.facebook.com/Cục-Thuế-TP-Hà-Nội-Phòng-Tuyên-truyền-Hỗ-trợ-NNT-102930421683296/
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị Doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh liên hệ đến Chi cục Thuế quận Long Biên - Đội Tuyên truyền hỗ trợ Người nộp thuế; Điện thoại: 0243. 8752. 307 để được hướng dẫn, hỗ trợ.
Chi cục Thuế quận  Long Biên trân trọng thông báo để Người nộp thuế được biết và thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chi cục trưởng (để b/c);
- Các đ/c Phó CCT (để chỉ đạo);
- Các Đội Thuế (để thực hiện);
- Lưu: VT, TTHT.
 
 
 
KT.CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

Lương Tường Linh

Tin cùng chuyên mục

Trường Tiểu học Gia Thượng

Địa chỉ: Tổ 20 Phường Ngọc Thụy - Long Biên - Hà Nội

Điện thoại: 024.32127422

105